Liget Royal Étterem Hévíz 8380 Hévíz , Petőfi u. 7. +36304281770 | ligetheviz@gmail.com

Adatvédelmi tájékoztató | Liget Royal Restaurant Hévíz

HU EN DE

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK 
VENDÉGEINK,
ÜZLETI PARTNEREINK,
ÉTTERMÜNKBE ÁLLÁSRA 
JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint Társaságunk adatkezelésében érin-tettet adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról

Figyelem!
Munkavállalóink számára Társaságunk külön adatkezelési tájékoztatót bocsát rendelkezésre.

 

1.    Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a)    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint Ön számára át-láthatóan kezeljük,
b)    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c)    az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szem-pontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korláto-zódnak,
d)    Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
e)    a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,
f)    megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogelle-nes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodá-sával szemben.
 

2.    Kik vagyunk? 

Éttermünk: Liget Royal Étterem, 380 Hévíz, Petőfi u. 7.
Társaságunk: Liget Hévíz Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társa-ság
Társaságunk honlapja: https://ligetroyalrestaurant.hu
Kapcsolattartás: ligetheviz@gmail.com
Postacímünk: 2851 Környe, Tópart u. 1.
Telefonszámunk: +36 20 373 6979
Cégjegyzékszám: 1109025711
Adószám: 12414558-2-11

Társaságunk az adatok kezelése során adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfel-dolgozók listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az adatkezeles@transintertop.hu e-mail címen, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat kése-delem nélkül, legfeljebb azonban egy hónapon belül megküldjük az Ön által meg-adott elérhetőségre.  
Amennyiben Ön közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat után érdeklődik Társa-ságunkkal kapcsolatban, erre vonatkozó igényét az adatkezeles@transintertop.hu e-mail címen, illetve postacímünkre címzett levélben tudja számunkra jelezni.

 

3.    Mit kell tudni még az adatkezeléseinkről?

3.1.    Adatszolgáltatás

Amennyiben a személyes adatokat Ön bocsátja a Társaságunk rendelkezésére kér-jük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezért Ön a felelősek. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a kapcsolatfelvételnek, illetve adott esetben a Társaságunkkal kötött szerződés megfelelő teljesülésének is.
Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:
-    amennyiben az adatszolgáltatásra a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezett-ség teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése le-hetetlenné válik
-    amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség, abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskö-tés elmaradását eredményezi
-    hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás ké-résének alapjául szolgáló adatkezelés.

 

3.2.    Adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján

Amennyiben az adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapszik, abban az eset-ben az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor in-gyenesen visszavonhatja.  Amennyiben különleges adatot kezelünk hozzájárulás alapján, azt – tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára – az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tehetjük csak meg.
Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos ér-dekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, illetve a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson ala-puló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Honlapunkon csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük az Ön személyes adatát, ilyen például az olyan felvétel, amelyen Ön azonosítható módon szerepel.
 

3.3.    Adatkezelésünk szerződés előkészítése és teljesítésére hivatkozva

Az adatkezelésünk szükséges lehet szerződés teljesítéséhez, amennyiben ilyen kö-telezettség teljesítéséhez az érintettek személyes adatait kell kezelnünk (például Ön egyéni vállalkozóként üzleti partnerünk).
 

3.4.    Adatkezelésünk jogi kötelezettségre hivatkozva

Az adatkezelések egy része jogszabályi rendelkezésen alapul, azaz olyan előíráson, amelyek kötelezővé teszi az adatkezelést, ilyenek például az adó és társadalombiz-tosítással, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok
 

3.5.    Adatkezelésünk a Társaságunk jogos érdekére hivatkozva

Az Ön személyes adatát Társaságunk kezelheti abban az esetben is, ha az adatkeze-lés a Társaságunk – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettek szemé-lyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk. 
A „jogos érdek”, mint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap egyik fő jellemzője, hogy erre a jogalapra hivatkozás az érintettek hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti Társaságunk adatkezelését, feltéve, hogy a Társasá-gunk – illetve kivételesen harmadik fél – jogos érdeke arányosan korlátozza az érin-tettek személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját.  
A jogos érdekre hivatkozott adatkezelés esetében alapvető a szükségesség és ará-nyosság követelményeinek megfelelés, ennek érdekében az ilyen adatkezelések esetében Társaságunk érdekmérlegelési tesztet végez.

 

4.    Társaságunkhoz érkező álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Az Ön személyes adatait, mint Társaságunkhoz nyitott pozícióra jelentkező termé-szetes személy adatait  
a)    munkaszerződés előkészítésének céljából kezeljük, 
b)    egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk figyelmét, illetve
c)    bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik félnek fűződik jogos érdeke,
d)    gyűjthetünk adatokat továbbá az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján,
minden esetben csakis a szükséges mértékben és célhoz kötötten kezelve, a GDPR alapelveit tiszteletben tartva.Az adatkezeléseinkről részletes tájékoztatónkat jelen tájékoztató
2. sz. melléklete tartalmazzaA Társaságunkhoz érkezett pályázatokat fokozott körültekintéssel kezeljük, az abban szereplő információkat bizalmas adatnak tekintjük. Amennyiben nincs nyitott pozíci-ónk erről tájékoztatjuk a pályázót és kérjük az adatai kezeléséhez a hozzájárulását, ennek hiányában a személyes adatokat nem kezelhetjük. 
Nyitott pozíció esetén a pozíció betöltéséig a beérkezett pályázatokat munkaszerző-dés előkészítése céljából kezeljük, a pozíció betöltése után az elutasított pályázato-kat a jogorvoslati határidő leteltéig Társaságunk jogos érdeke alapján őrizzük. Amennyiben Ön szeretné, hogy újabb megnyíló pozíció esetén Önt megkeressük, ezt az Ön hozzájárulása alapján tudjuk megtenni. Ön ezt a hozzájárulását bármikor visz-szavonhatja. További információkat az álláspályázatok adatkezelésével kapcsolatban jelen tájékoztatónk 1. és 2. sz. melléklete tartalmaz.
Társaságunk Önről csak olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszünte-tése) vagy a Munka törvénykönyvéből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges; ennek érdekében okirat bemutatását is követelhetjük. [Mt. 10. § (1)-(3) be-kezdés].
Társaságunk anonim álláshirdetést nem alkalmaz, illetve a felvételi eljárás során az Ön közösségi médiás (például Facebook, Instagram, Tiktok stb.) megjelenését csak abban az esetben vizsgálhatjuk, ha erről előzetesen Önt tájékoztattuk.
Társaságunk Önnel szemben csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazhat, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vo-natkozó jogszabályban meghatározott jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesíté-se érdekében szükséges.
Amennyiben a személyes adatokat Ön bocsátja rendelkezésünkre kérjük, hogy ada-taik közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontossá-gára, mert a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a munkaszerző-dés előkészítésének, illetve megfelelő teljesülésének.
Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása Társaságunk adatkezeléseire:
-    amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség (például munkaszerződés, tanulmányi szerződés stb.) abban az eset-ben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredmé-nyezi
-    amennyiben az adatszolgáltatásra a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetet-lenné válik (például nem tudjuk munkavállalónk foglalkoztatását bejelenti)
-    hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás ké-résének alapjául szolgáló adatkezelés (például nem tudjuk kezelni újbóli meg-keresés céljából a pályázó adatait).
Társaságunk álláspályázatokkal kapcsolatban nem alkalmaz automatizált döntésho-zatalt beleértve a profilalkotást is.


 

5.    Ki ismerheti meg az Ön adatait?

Az Ön adatait csak az adott adatkezelés tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkatársunk ismerheti meg, illetve jogszabályban meghatározott kere-tek között továbbíthatjuk például az adóhivatal felé. Az adatkezelésekkel kapcsola-tos adattovábbításokat (adatmegosztásokat) a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az adott adatkezelés céljával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közremű-ködői előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az adatfeldolgozóink listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Társaságunk külföldre (harmadik országba) a GDPR (V. fejezet) vonatkozó rendelke-zései alapján továbbíthat csak adatot a megfelelő garanciák biztosításával. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megke-resés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

6.    Hogyan védjük az adatokat?

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, va-lamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 
Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkatársainkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszó-védelmet, vírusirtó szoftvereket, tűzfalat és egyéb eszközöket használunk. 
A számítógépeinkben tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, ezért mindig ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen személyes adatokhoz fért hozzá, illet-ve megfelelő szervezési intézkedésekkel (pl. feladat- és hatáskörök szigorú elhatá-rolása, jogosultság menedzsment stb.) gondoskodunk arról, hogy a személyes ada-tok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

 

7.    Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Ön 
    az adatkezelés(ek)ről tájékoztatást kérhet,
    kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, ki-egészítését, 
    tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint korlátozá-sát (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad), 
    élhet az adathordozhatósági jogával (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
    bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
    a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). A panasz benyújtható az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés he-lye szerinti tagállamban is.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Hivatali kapu – Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

 

7.1.    Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyes-bítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatke-zelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Egyes adatkezelések esetében – tekintettel az adatkezelés természetére – a he-lyesbítési jog nem gyakorolható.

 

7.2.    Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül töröl-je az Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve a Társaságunk köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
-    az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
-    Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésé-nek a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
-    Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
-    az Ön személyes adatait jogellenesen kezeltük,
-    az Ön személyes adatait Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog-ban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
-    a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, infor-mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan ke-rült sor.
Amennyiben Társaságunk nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adato-kat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes ada-tokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányá-nak törlését. 
Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges
-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
-    a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adat-kezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
-    közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetet-lenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.3.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, amennyi-ben az alábbiak valamelyike teljesül:
-    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idő-tartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a sze-mélyes adatok pontosságát,
-    az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását,
-    Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy
-    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai el-sőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivéte-lével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-séhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.
Társaságunk azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.
Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére Társaságunk tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

7.4.    Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható for-mátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha
-    az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésé-nek a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
-    az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti köz-vetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

7.5.    A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése el-len, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az Ön jogosult arra, hogy a saját hely-zetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végre-hajtása érdekében van szükség.

 

7.6.    Érintetti jogok érvényesítése

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 
    adatairól, 
    azok forrásáról, 
    az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
    időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
    az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevé-kenységükről, 
    adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, vala-mint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
    az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hó-napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbí-téshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatóság-hoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesít-jük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Ható-sághoz fordulás lehetőségéről. Ön a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Ha-tósághoz.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon be-lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöt-tünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - bele-értve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tilta-kozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Megtagadhatjuk az Ön kérésének teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előter-jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a dön-tésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszá-val – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: adatkeze-les@transintertop.hu
 

8.    Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

    a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
    a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
    a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
    a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)
    az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)
    az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 

9.    Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosításá-ra, amelyről Önt jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk. Jelen tájékoztatónk nyomtatott formában – nyitvatartási időben – elérhető az Éttermünkben.

Hévíz, 2023. december 01.

Léhner Tamás 
  ügyvezető

 

1.    sz. melléklet – Adatfeldolgozóink és adatkezelőink listája

Deninet Kft.    
1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.    
tárhelyszolgáltatás


Főnix Tűzvédemi Kft
2252 Tóalmás, Kossuth u.50.
munka- és tűzvédelem


Munkabiztonsági 2000 Mun-ka-Tűz-és Környezetvédelmi Kft
8800 Nagykanizsa, Csengery u.43.
munka- és tűzvédelem


Kovács Eszter
2851 Környe, Alkotmány u.72.
könyvelés


Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
postaszolgálat

 

Adatmegosztásban érintett adatkezelők listája

ERSTE Bank Hungary NyRt.    
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.    
pénzügyi szolgáltatások (számlavezető pénzintézet)

 

2.    sz. melléklet – Adatkezeléseink

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok köre Időtartam Szervezeten belül kik férnek hozzá az adatokhoz
 
Címzett
(adattovábbítás)
Az adattovábbítás célja és jogalapja Adatok
 forrása
Vendégeink rendelésével és asztalfoglalásával kapcsolatos adatkezelés szerződés előkészítése, illetve teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont
 
számlázás tekintetében jogi kötelezettség teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
vendég (megrendelő) neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
megrendelés/asztalfoglalás adatai (időpont, megrendelt szolgáltatás stb.)

 
számlázáshoz szükséges, jogszabályban meghatározott adatok
asztalfoglalás, megrendelések 1 hónap, utána az adatokat statisztikai célra anonimizáljuk
számviteli dokumentumokban szereplő személyes adatok: 8 év (illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam
 
ügyvezető
adminisztrációval megbízott munkatárs
    vendég
ügyvezető
adminisztrációval megbízott munkatárs
Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés Társaságunk jogos érdeke, hogy a vendégek nálunk felejtett tárgyait visszajuttassuk a vendégeinknek, illetve megőrizzük azokat
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
talált tárgy megnevezése, időpont, helyszín, tulajdonos neve, az átvételi elismervényen szereplő egyéb adat (dátum, aláírás) 1 év ügyvezető
adminisztrációval megbízott munkatárs
    vendég
ügyvezető
adminisztrációval megbízott munkatárs
 
Vendégkönyvbe bejegyzésekkel kapcsolatos adatkezelés hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont
bejegyzésben szereplő személyes adatok nem selejtezhető nyilvános     bejegyző személy
Vendég Wifi használata
(a részletes szabályokat az Információbiztonsági irányelvek tartalmazzák)
társaság jogos érdeke, hogy senki se éljen vissza az eszköz használatával és ne okozzon kárt másoknak
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
 
böngészési adatok
(„logadatok”)
ellenőrzés során keletkezett adatok
1 év, illetve ha eljárás indul, abban az esetben az eljárás lezárulta után 5 év ügyvezető
 
    vendég
pályázó
üzleti partner
üzleti partner képviselője
látogató
ellenőrzést lefolytató személy
Társaságunk képviselőinek képviselettel kapcsolatos adatainak kezelése és harmadik személynek átadása
(munka és egyéb szerződés alapján)
szerződés teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pont
név, megbízással kapcsolatos adatok, szerződésekben, egyéb üzleti dokumentációban, levelezésben található adatok max. szerződés teljesülése után 5 év ügyvezető
 
üzleti partnerek
pályázók
látogatók
hatóság képviselői stb.
szerződés teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pont
érintett
Természetes személy szerződéses partnereink adatainak kezelése szerződés előkészítése, teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

jogi kötelezettség GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
(adó-, számviteli és egyéb jogszabályok alapján)
név, szerződésben és a szerződés teljesítése során rögzített személyes adatok (kapcsolattartási adatok stb.) szerződés teljesülése után 5 év, a jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében kezelt adatok esetében 8 év szerződést aláíró és a szerződésben képviselőként megjelölt munkavállalók
számlázással, pénzügyekkel foglalkozó munkavállalók és üzleti partnerek
NAV
hatóságok
üzleti partnerek (szerződéses kapcsolatok keretében)
jogi kötelezettség GDPR 6. cikk (1) bek, c) pont szerződéses partner
Üzleti partnereink képviselője adatainak kezelése szerződés előkészítése, teljesítése érdekében Üzleti partnerünk jogos érdeke, hogy képviselőinek adatait átadva szoros üzleti együttműködésre legyen képes
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
név, képviselt szervezet adatai, kapcsolattartási adatok
szerződésben és a szerződés teljesítése során rögzített egyéb személyes adatok
szerződés teljesülése után 5 év, a jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében kezelt adatok esetében 8 év
illetve a képviselet megszűnése után 5 év
szerződést aláíró és a szerződésben képviselőként megjelölt munkavállalók
számlázással, pénzügyekkel foglalkozó munkavállalók és üzleti partnerek
NAV
hatóságok
Cookie Accepting
Asztalfoglalás